`

Podmínky přihlášení

Registrace do soutěže

FilmFest přijímá filmy z ČR a SR s tématikou z oblasti matematiky, fyziky (vč. realizace fyzikálního experimentu) a informatiky (vč. počítačové animace a grafiky) bez ohledu na žánr. Přihlášení je zdarma. Přihlášení soutěžního snímku musí provést autor, autorský kolektiv či instituce (např. škola). Soutěžní snímek by neměl být starší 10-ti let, nesmí být delší než 30 minut a musí být delší než 30 sekund.

Uzávěrka přihlášek byla 4. května 2012. Vstup pro návštěvníky na soutěž je ZDARMA, bez nutnosti autorství snímku.

Snímky je nutno přihlásit pomocí online formuláře na stránkách filmfest.mff.cuni.cz. Každý soutěžní příspěvek musí mít výstižný název. Součástí přihlášky musí být též doprovodný text (max. 1/2 normostrany). K dokončení přihlášení je nutno zaslat nejpozději do uvedeného data i náhledové DVD (3 ks) se snímkem s označením názvu k jasné identifikaci. DVD může obsahovat více přihlášených snímků. Náhledová videa zasílejte v rozlišení PAL (720x576) ve formátu Windows Media Video (*.wmv) nebo QuickTime Movie (*.mov). Pořadatel FilmFestu může přijmout i jiné formáty či kvalitu, ovšem po dohodě s Organizačním výborem – viz statut a kontakty. Video lze zaslat po dohodě i přes internetové úschovny. Náhledové DVD (3 ks) musí být zasláno na adresu:

Univerzita Karlova v Praze – MFF UK, FilmFest, Ke Karlovu 3, Praha 2, 121 16.

Druhou možností doručení snímku je použití internetové úschovny - kontakty na členy organizačního výboru naleznete zde.

Organizátoři soutěže si vyhrazují právo vyloučit příspěvky bez předání k posouzení Programovému výboru u snímků, které nesplňují zaměření soutěže, jakožto i příspěvky, které nevyhovují níže uvedeným parametrům, nebo příspěvky, které jsou obsahově v rozporu s českou legislativou.

Výběr soutěžních snímků

Každý autor/autorský kolektiv může zaslat do soutěže maximálně 2 samostatné snímky. Za instituci (např. škola) je možné přihlásit maximálně 5 snímků. Autorem/spoluautorem kteréhokoli snímku může být i osoba starší 18-ti let (např. vyučující z dané instituce).

Do vlastní soutěže o ceny – festivalového promítání – vybere Programový výbor zhruba 70 snímků z obdržených snímků (výběr bude uskutečněn do 13. května 2012). Složení Programového výboru bude uvedeno v sekci orgány. Autoři/instituce budou o postupu přihlášeného snímku informováni emailem dle přihlášky nejpozději do 18. května 2012.

Autoři/instituce takto vybraných snímků do festivalového promítání mohou být zároveň vyzváni k zaslání tzv. projekční kopie filmu. Náhledové DVD může být považováno za projekční kopii filmu, pokud je v odpovídající kvalitě. Projekční video by mělo být na DVD (2 ks) v rozlišení: full HD, HD ready nebo PAL (dle vašich možností), a to ve formátu MPEG-2 nebo MPEG-4 nebo MOV. Pořadatel FilmFestu může přijmout i jiné formáty či kvalitu, ovšem pouze po dohodě s Organizačním výborem – viz statut a kontakty.

Vybrané snímky Programovým výborem budou během FilmFestu veřejně promítnuty v rámci programu. Vstup na projekce je zdarma. Snímky vybrané do soutěží mohou být během FilmFestu promítány více než jednou, např. během festivalových ozvěn v areálu Pořadatele mimo hlavní promítací místnosti.

Soutěžní snímky budou hodnoceny dvěma způsoby:

a) ve statutárních kategoriích vyberou výherce dvě nezávislé poroty (porotci budou uvedeni v sekci orgány)

b) diváckým hlasováním a hlasováním čtenářů portálu Technet.cz/idnes.cz.

Podrobnosti o způsobu hodnocení budou uvedeny na těchto stránkách. Obě poroty FilmFestu udělí snímkům zařazeným do festivalového promítání nezávisle na sobě: Cenu za nejlepší snímek, Cenu za autorský přínos, Cenu pro mladé vědátory (určenou pro tvůrce mladší než 15 let), Zvláštní cenu poroty. Dále FilmFest udělí Cenu čtenářů Technet.cz a Diváckou cenu. Na výhru v soutěži nemá soutěžící právní nárok a nepeněžní ceny nelze ani alternativně plnit či proměnit v penězích. Ceny se předávají během slavnostního vyhlášení výsledků dne 16. června 2012, při nepřítomnosti oceněného autora na slavnostním vyhlášení výsledků pak na základě oboustranné dohody autora s organizátory FilmFestu. Doporučujeme však přítomnost autorů na vyhlášení, příp. jejich zástupců. Jednotlivé ceny budou později blíže specifikovány.

Náhledové DVD i projekční kopie budou vráceny pouze na požádání.

Pořadatel zajistí pro soutěžící ubytování zdarma pro max. 3 autory vč. doprovodu (např. vyučující) na jeden soutěžní snímek, dle ubytovacích kapacit pořadatele. V případě zájmu ubytování více soutěžících bude nabídnuta zvýhodněná cena za ubytování. Upozořnujeme však, že kapacita je omezená.

Pořadatel se pokusí zajistit možnost ubytování pro běžné návštěvníky festivalu též za zvýhodněnou cenu.

Soutěžní amatérské snímky mohou být také vydány na festivalovém DVD.

Právní ustanovení

Účastník FilmFestu 2012 (dále jen „soutěžící“) přihlášením snímku stvrzuje,  že je autorem snímku jako autorského díla (dále jen „snímek“) a že je oprávněn ve smyslu z.č. 121/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů (autorský zákon), s tímto snímkem jako autor svobodně nakládat v rozsahu odpovídajícím účelu, obsahu a cílům FilmFestu 2012. Soutěžící přihlášením snímku do soutěže uděluje pořadateli souhlas k bezplatnému užití snímku v souladu s pravidly FilmFestu 2012, zejména souhlasí s tím, aby pořadatel použil ukázky snímku pro propagační účely na www stránkách MFF UK a jiných propagačních materiálech pořadatele, souhlasí se zveřejněním části snímku u mediálních partnerů pořadatele v tištěných, elektronických a jiných komunikačních médiích (např. portál idnes.cz), bez omezení území, času a množství. Soutěžící přihlášením snímku do soutěže dále potvrzuje, že má případně řádně vypořádány nároky třetích osob týkající se práv na ochranu osobnosti, osobních údajů a majetku v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy, zejména z.č. 40/1964 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů, z.č. 121/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů (autorským zákonem) a z.č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů ( zákonem o ochraně osobních údajů). Soutěžící přihlášením snímku potvrzuje, že souhlasí bez výhrad s podmínkami uvedenými v pravidlech FilmFestu 2012 (Statut a podmínky přihlášení) a uděluje současně pořadateli nevýhradní časově a místně neomezené oprávnění dílo užít  všemi způsoby ve smyslu § 12 autorského zákona v rozsahu odpovídajícím účelu, obsahu a cílům FilmFestu 2012. Pořadatel deklaruje, že autorova práva na další použití soutěžního příspěvku nejsou omezena.

O legálním způsobu použití hudby k vašemu snímku si můžete přečíst např. zde.